Detaljhandeln stärktes i en fortsatt ljus Konjunkturbarometer

Detaljhandeln återhämtade sig under februari.

Barometerindikatorn ändrades endast marginellt i februari, från 111,9 i januari till 111,6. Den fortsätter därmed att visa på ett mycket ljust stämningsläge i ekonomin. Samtliga ingående företagssektorer rapporterar om ett starkt eller mycket starkt läge. Även detaljhandelns förtroende har återhämtat sig från förra månadens nedgång och ligger nu åter något över det historiska genomsnittet. Hushållens syn på ekonomin är fortsatt optimistisk.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll 1 enhet i februari, men fortsätter visa på ett betydligt starkare läge än normalt. Såväl företagens syn på orderstockar och färdigvarulager i nuläget som deras produktionsplaner för de närmaste månaderna bidrar till den starka bilden.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg ytterligare 1 enhet i februari och visar på ett fortsatt mycket starkt läge. Byggföretagen är nöjda med orderstockarnas storlek i nuläget och anställningsplanerna på tre månaders sikt är klart mer optimistiska än normalt.

Detaljhandelns (inkluderar internethandel) konfidensindikator steg 3,7 enheter och överstiger därmed åter det historiska genomsnittet. Trots att tidigare höga förväntningar inte realiserats, rapporterar företagen återigen att de förväntar sig en stark försäljningstillväxt de kommande tre månaderna.

Tjänsteindikatorn ändrades endast marginellt i februari och ligger kvar en bit över det historiska genomsnittet. Efterfrågan på företagens tjänster uppges ha utvecklats väl de senaste månaderna och förväntningarna på efterfrågan och sysselsättning de närmaste månaderna är fortsatt optimistiska.

Läs hela Konjunkturbarometern och ta del av statistiken på www.konj.se