Företagarna är med i projektet Konkurrenskraft 2030

Majoriteten av Sveriges företag har ett hållbarhetsarbete idag. Företagarna som organisation vill underlätta för fler företag att ta sitt ansvar och kommer därför att intensifiera sitt stöd. Målet är att det ska vara enkelt att bidra till en minskad miljöpåverkan. Som ett steg i detta går Företagarna Norrbotten in som samverkanspart i Energikontor Norrs hållbarhetsprojekt Konkurrenskraft 2030 där målgruppen är mindre små och medelstora företag med upp till 50 anställda.

Företagens hållbarhetsarbete blir allt viktigare för att företagen ska vara relevanta och konkurrenskraftiga på marknaden. Många tar redan i dag ett betydande ansvar för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Hållbart agerande genererar dessutom ökad affärsnytta och kundnöjdhet. Samtidigt är det ofta ett måste för företag att arbeta för människa och miljö, annars uppfattas de inte som seriösa arbetsgivare.

Sverige ska ligga i framkant. För att vi ska kunna göra det krävs det att stora som små företag ges rätt förutsättningar att driva på utvecklingen så att de kan arbeta produktivt och innovativt. För Sveriges småföretag är det särskilt viktigt att få hjälp, råd och vägledning i detta arbete. Småföretagen (0–49 anställda) utgör 99,4 procent av Sveriges företag, vilka är fler än 1 miljon företag. Ett starkt engagemang och vilja finns bland dessa företag att arbeta mer aktivt med hållbarhet. Det gäller oavsett bransch eller geografisk placering. Men för många av landets småföretagare är hållbarhetsarbete främst en fråga om resurser.

För att vi ska kunna vara ett vägledande land behöver dessa företag ägna en del av sin tid och sina resurser åt att hitta innovativa lösningar och driva på utvecklingen för klimatsmart teknik. Fossilfrihet inom industri- och transportsektorn är exempel på viktiga prioriteringar. Därtill är det avgörande att hållbara innovationer som skapas av Sveriges företag exporteras till utlandet. Detta för att de största ekonomierna, tillika de stora utsläpparna, ska kunna använda sig av svensk klimatsmart teknik och minska sina klimatavtryck.

2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål, som i Sverige kallas de Globala målen. Med avstamp i Agenda 2030 startar nu projektet Konkurrenskraft 2030. Projektet kommer att fokusera på utveckling och implementering av en metod för affärsstrategisk dialog med hållbarhetsfokus, samt att ta fram åtgärdsförslag och åtgärder för minskad energianvändning och klimatpåverkan hos små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

Källa: Energikontor Norr