LRF Norrbotten kräver konkreta åtgärder av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Närodlat är i ropet. Samtidigt minskar livsmedelsproduktionen i Norrbotten. Nu kräver LRF Norrbotten konkreta åtgärder från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

”Tålamodet tryter”, sades det på LRF Norrbottens regionstämma i Boden.

Lantbrukarnas Riksförbund gör årligen nationella och regionala uppföljningar på utvecklingen av livsmedelsproduktionen, som bygger på statistik från Jordbruksverket. Den senaste rapporten för Norrbotten visar att i princip alla produktslag, inklusive den så viktiga mjölkproduktionen viker i volym och värde. 2005 producerades 63 000 ton mjölk i länet och 2016 är den siffran nere i 48 000 ton.

I Norrbotten finns en regional livsmedelsstrategi, Nära Mat, gemensamt framtagen av kommuner, landsting, länsstyrelse och LRF med prioriterade mål för ökad produktion och tillväxt.
– Men utan pengar från staten till länsstyrelsen, eller till andra åtgärder som omedelbart skulle kunna sättas in, kan inte arbetet komma igång, säger Herbert Nyman, LRF Norrbottens ordförande, i ett pressmeddelande.

Den nationella livsmedelsstrategin ger inte LRF Norrbotten mycket för. Enligt regionstämman saknas väsentliga åtgärder som kan bidra till ökad matproduktion och jobb i länet.
– Vi har haft stora förhoppningar på den nationella livsmedelsstrategin, men känner nu en stark oro över att den inte kommer att mynna ut i något konkret, säger Herbert Nyman.

På uppdrag av regionstämman har styrelsen formulerat ett brev till landsbygdsministern, där nedanstående åtgärder föreslås:

• Ge medel till länsstyrelsen till konkreta åtgärder inom den regionala livsmedelsstrategin i Norrbotten.
• Ta fram ett åtgärdspaket med ökade insatser inom ramen för det Nationella stödet för norra Sverige för utveckling av livsmedelsproduktion.
• Sänk dieselskatten i de gröna näringarna till jämförbar nivå med våra konkurrentländer.
• Inför inte någon form av avståndsskatt.
• För regler och förordningar i Sverige avseende djur- och miljöskydd som går längre än EU-nivå ska lantbrukaren kompenseras.
• Det av den parlamentariska landsbygdskommittén föreslagna ”landsbygdslånet” för bostadsbyggande bör kunna användas även för att underlätta investeringar i jordbruksföretag där investeringsnivån just nu är skrämmande låg.
• I alla kommunala plan- och vattenfrågor måste jordbrukets status och intressen värderas högre än idag.
• Svenska råvaror måste bli norm när det gäller den offentliga upphandlingen av livsmedel.