Bussgods i Norrbotten avvecklas

Bussgods i Norrbotten avvecklas.

Bussgods i Norrbotten AB har under en längre tid gått med förlust. Beslutade åtgärdsprogram har inte haft de förväntade effekterna på resultatförbättringar. 2018 gjorde bolaget en förlust på 9,4 Mkr. Med bakgrund av resultatutvecklingen samt pågående fusionsprocess med bussgodsbolagen i Västerbotten och Västernorrland beslutade styrelsen i Länstrafiken i Norrbotten AB 19-01-29 att pausa fusionsprocessen samt ge ledningen i uppdrag att analysera verksamheten och att efter analysfasen återkomma med förslag på åtgärder.

Analysen, som har genomförts av extern konsult, har nu slutförts och presenterats för styrelsen.

Med beaktande av bolagets fortsatt negativa resultatutveckling, genomförd analys samt kommande långsiktiga trafikupphandlingar av busstrafik beslutade styrelsen i Länstrafiken i Norrbotten AB 19-05-14 att avveckla verksamheten i det helägda dotterbolaget Bussgods i Norrbotten AB. Avvecklingsprocessen inleds nu efter att styrelsen har tagit beslutet. Verksamheten ska bedrivas i normal omfattning året ut, för att därefter huvudsakligen vara avvecklad.

Källa: Länstrafiken i Norrbotten