30 miljoner till stort AI-projekt i Norrbotten

Stärkt innovationskraft, större konkurrensmöjligheter och en mer hållbar utveckling inom tillämpad forskning kring artificiell intelligens i Norrbotten. Det är syftet med ett nytt 30 miljonersprojekt, Applied AI DIH North, som leds av Luleå tekniska universitet.

– Norrbotten måste ta en ledande position inom AI-området för att stödja en fortsatt positiv utveckling i länet och Sverige. Om regionen ska fortsätta vara attraktivt för företag och för oss som vill leva här, är det viktigt att ha hög kompetensnivå inom AI-området inom ledande näringar, som är viktiga och relevanta för omvärlden, säger Michael Nilsson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet.

Satsningen Applied AI DIH North ska bidra till konkurrenskraftiga företag och göra regionen mer attraktiv för nyetableringar. Resultatet ska bli långsiktigt hållbar tillväxt som lockar människor, investeringar och företag till regionen. Viktiga samhällsfunktioner och näringslivets konkurrenskraft är beroende av hur innovation kan skapa fördelar för Sverige och regionen.

För Luleå tekniska universitet är projektet Applied AI DIH North, ett logiskt komplement till den AI-forskning som redan pågår vid universitetet inom ramen för AI Excellence Centre. Universitetet besitter kompetens inom framför allt tillämpad AI-forskning. Via samverkan med företag omsätts forskning till innovationer till gagn för industrin, offentlig förvaltning, utbildning och hälsa med människan i fokus.

– Ett projekt av det här slaget passar oss utmärkt. Vi har bra teknisk infrastruktur, flera olika labbmiljöer och befintliga testbäddar. Dessutom är vår forskning en av Sveriges mest tillämpade, vi har ett mycket starkt samarbete med industrin och hög grad av extern forskningsfinansiering. Allt sammantaget gör oss ytterst lämpliga för att utgöra ett nav inom AI-relaterad forskning. Vår övergripande målsättning är dock att nå utanför regional och nationell nivå. Om vi ska vara riktigt attraktiva är det endast världsklass som räknas, säger Michael Nilsson.

Allt talar för att artificiell intelligens betydelse för samhället kommer öka i framtiden. AI kommer till exempel att förändra vårt sätt att arbeta, nya jobb kommer skapas och mindre attraktiva jobb kommer att försvinna. På sikt kommer hela samhället att genomsyras av produkter och tjänster kopplade till AI, ett faktum inte minst relevant för den norra region i vilken Luleå tekniska universitet befinner sig i, en region som delvis definieras av glesbygd och en åldrande befolkning. Av konkurrensskäl behöver små och medelstora företag i Norrbotten stöttning inom AI-området.

Projektet Applied AI DIH North ska pågå i tre år. Finansiering kommer från EU:s regionala utvecklingsfond (Tillväxtverket), Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten.

Ytterligare två projekt vid Luleå tekniska universitet har fått medel ur EU:s regionala utvecklingsfond.

I projektet 5G för vård och omsorg i Övre Norrland ska tre livskraftiga innovations- och testmiljöer inom ramen för femte generationens mobilnät för vård och omsorg upprättas. Projektet som får 4,2 miljoner ska ge möjligheter till trådlös uppkoppling av boenden, hälsocentraler och hushåll och möjliggöra verklighetstrogna tester. Inom ramen för projektet Främja ökat byggande av flerfamiljshus i trä, som får 7,2 miljoner ska forskare i träteknik och forskningsinstitutet RISE tillsammans bygga upp en plattform för byggnadstekniska applikationer.

Kontakt: Michael Nilsson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande på Luleå tekniska universitet, 0920 – 49 23 06, michael.nilsson@ltu.se

Källa: Luleå tekniska universitet