Forskare studerar hälsa och lärande i skolan

Skolverket delar ut medel för hälsofrämjande skolutveckling som ska stötta kommuner och skolor att främja elevers hälsa och öka måluppfyllelsen. 48 av 198 ansökningar har tilldelats medel av Skolverket. Forskare och lärare vid Institutionen för hälsovetenskap och Institutionen för konst, kommunikation och lärande samverkar i projekten med Övertorneå kommun och Broskolan i Örnsköldsvik. Forskarna från Luleå tekniska universitet är ansvariga för att utveckla och studera hälsa och lärande.

Hälsa och lärande hänger ihop

Övertorneå kommun har tidigare fått medel för att under en termin jobba med hälsofrämjande skolutveckling. Nu har de fått ytterligare medel för att fortsätta arbetet under kommande år, där de ska bygga vidare på erfarenheter och insikter de samlat på sig.

– Hälsa och lärande hör ihop och hur vi jobbar med dessa två ämnen på ett integrerat sätt är både en utmaning och möjlighet. I projektet är eleverna, ledningen och alla professioner som arbetar med skolan delaktiga, även politiker är engagerade, vilket ger projektet en bredd och stor genomslagskraft, säger Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet och flexit forskare på Norrbottens Kommuner.

I det föregående och i det kommande projektet i Övertorneå deltar Catrine Kostenius tillsammans med Anitha Risberg, medicine doktor i fysiologi, och Anna-Karin Lindqvist, doktor i fysioterapi, från Institutionen för hälsovetenskap och Lena Nyström, forskande pedagog från Institutionen för konst kommunikation och lärande. Ett samarbete har också inletts med forskare och verksamhetsledare vid Norrbottens Kommuner.

I de studier som genomförts i tidigare projekt pekar resultaten på att det behövs ett holistiskt perspektiv på hälsa, med fokus på fysiskt, psykiskt socialt och existentiellt välbefinnande, för att skapa en god grund för elevers hälsa och lärande. Ett arbetssätt som möjliggör deltagarnas medskapande har visat sig användbart.

Aktiviteter för hälsa och lärande

Under nästa års projekt i Övertorneå kommer hälsofrämjande arbete kopplas ihop med befintliga ämnen. Fokus kommer att ligga på språkutvecklande arbetssätt, estetiska uttrycksformer, fysisk aktivitet och naturorienterande ämnen.  Exempel på aktiviteter för att främja hälsa och lärande är dagliga pulshöjande aktiviteter, schemaläggning med fokus på att må bra i skolan och praktisk användning av uppskattningens kraft i mötet med andra.

– Vi kommer att genomföra studier där elever, skolans personal och ledning få berätta om sina erfarenheter och politikerna får berätta om sin roll. Elevhälsoenkäten och nationella prov kommer sedan i framtiden att kunna användas för att se vilka resultat det hälsofrämjande arbetet får för elevers hälsa och lärande, säger Catrine Kostenius.

En timmes rörelse varje dag

Skolverket har även beviljat medel till grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik, som med sina 100 elever ska jobba med hälsofrämjande skolutveckling. Anitha Risberg, projektansvarig och medicine doktor i fysiologi vid Luleå tekniska universitet, har utarbetat en modell som är kopplat till läroplanens mål och fokuserar på fysisk aktivitet, kreativitet, relationer och kunskap.

Alla professioner inom skolan är delaktiga och samarbetar över professions- och ämnesgränserna för att skapa minst en timmes rörelse för eleverna varje dag. Bland annat ska en klättervägg sättas upp utomhus där vissa klasser ska jobba med klättring och matematik kombinerat.

– Det är en enorm satsning och förtroende för modellen. Rektorn har fattat ett beslut om att de ska jobba med detta långsiktigt och inte bara under kommande halvår, så det känns jätteroligt, säger Anitha Risberg.

Studera helheten

Under projektet ska fem till sju studier genomföras där forskarna exempelvis kommer att studera barns syn på skolmåltiden, om kombinationen fysisk aktivitet och matematik ökar kunskapsnivån, skolsköterskans roll och pedagogernas miljö.

– Vi ska även studera hur helheten, med alla dessa grepp, förändrar skolresultatet förhoppningsvis till det bättre, fortsätter Anitha Risberg.

Insatserna ska även resultera i en bok där alla inblandade skriver innehållet tillsammans. Även barnen skriver ett eget kapitel.

I detta projekt jobbar forskarna Anna-Karin Lindqvist och Catrine Kostenius från Luleå tekniska universitet och Margareta Larsson, skolsköterska och forskare vid Högskolan i Skövde.

Kontakt

Catrine Kostenius, Professor

Telefon: 0920-493288

Organisation: Hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap

Anitha Risberg
Anna-Karin Lindqvist
Lena Nyström

Lena Nyström, Universitetsadjunkt

Telefon: 0920-492268

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news