Luleå kommun redovisar en vinst på 143 miljoner

Det gick bra för Luleå 2016. Kommunens resultat visar ett överskott på 143 miljoner kronor. 111 miljoner kronor är reavinster från tomträttsförsäljning.

Av vinsten föreslås 101 miljoner avsättas till resultatutjämningsreserven. En fråga som kommunfullmäktige beslutar.

Luleå kommun omsatte 5,4 miljarder kronor. 4,2 miljarder kronor var inkomster av kommunalskatt och statsbidrag.

Nettoinvesteringarna låg på 485 miljoner kronor. En mycket stor del (171 miljoner kronor) gick till utbyggt va-nät så att Luleå kan fortsätta växa. 354 bostäder blev klara 2016.

– Det är glädjande att se att våra investeringar i utbyggd infrastruktur leder till att vi blir fler Luleåbor, ifjol växte vår befolkning med 682 invånare. Bristen på bostäder har länge hämmat vår tillväxt, säger kommunstyrelsens ordförande Yvonne Stålnacke.

En växande befolkning betyder mer skatteintäkter, men också högre kostnader för skola och omsorg. Årets resultat är positivt också tack vare att nämnderna levererade ett samlat överskott på 58 miljoner kronor.

Kommunen uppnår två av fullmäktiges fem mål för god ekonomisk hushållning:
* Inga skattehöjningar
* Att årets resultatandel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår till 3,4 procent (mål 2 %).

Kommunen missar målen:
*Om en balanserad budget och flerårsplan
* Nettoinvesteringars andel av skatteintäkter och statsbidrag. Uppgår till 10 procent (mål 12 %).
* oförändrad soliditet (minskar med 1,4 %)

Fem fakta ur årsredovisningen:
* Detaljplaner för 790 bostäder har vunnit laga kraft
* 7,5 km nya cykelvägar byggdes
* Två nya förskolor (Solkatten och Storsand) invigdes
* Luleå Lokaltrafik har ökat med fem miljoner resor
* Luleå Renhållning har reducerat koldioxidutsläpp från sina fordon med upp till 90 procent efter att ha bytt till det miljövänligare bränsle HVO

Källa: Luleå kommun