Ny datortomograf stärker träforskning

Ny datortomograf stärker träforskning

– Det är glädjande att vi kan investera i den nya datortomografen och stärka vår forskning inom datortomografi med inriktning mot trä och träindustriella processer och nya biobaserade byggnadsmaterial. Vi kommer att behöva rekrytera fler personer för den spännande forskning som väntar och som kommer att vara till nytta för träindustrin, säger Dick Sandberg, professor och ämnesföreträdare i träteknik vid Luleå tekniska universitet.

Investeringen på 10 miljoner kronor finansieras av Kempestiftelserna med sex miljoner, resterande del finansieras via universitetet.

Världsunik forskning

Universitetets forskning vid träteknik i Skellefteå är landets enda akademiska grupp som bedriver forskning och utbildning som stöder utvecklingen i hela den trämekaniska industrins värdekedja. Denna innefattar råvarusortiment, sönderdelningsteknik och skanning, vidareförädling av det sågade virket till såväl bygg- och snickerikomponenter som mer konsumentnära produkter som inredning och möbler, produktionsteknik och marknadsaspekter.

– Det finns ett stort behov från industrin för att med stöd från forskning kunna utnyttja den industriella datortomografen mer optimalt i produktionen. Det kan gälla förbättrad mätning av virkesegenskaper, koppling av skanningsdata till postningsmönster, volym- och värdeutbyten för olika produkter, likväl som bakåt i värdekedjan mot val av timmer, säger Dick Sandberg.

CT-skanning av trä är något som träteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå, tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden), har 35 års erfarenhet av. Det handlar om forskning och utveckling inom området datortomografi relaterat till trämaterial och industriella träprocesser. Den kompetens och infrastruktur som skapats när det gäller forskning inom datortomografi för träindustriella applikationer är världsunik. Bland annat har ett 20-tal doktorsavhandlingar producerats och forskningen har också lagt grunden för den industriella datortomograf som nu används vid sågverket i Sävar (se artikel nedan).

Kontakt

Läs även

15 miljoner till forskning från Kempestiftelserna

Nio forskare vid Luleå tekniska universitet får tillsammans drygt 15 miljoner kr från Kempestiftelserna för olika forskningsprojekt och utrustning. Största finansieringen tillfaller träteknik som får sex miljoner kronor för inköp av en CT-skanner.

Röntgen gör sågverk mer lönsamma

Norra Skogsägarna bygger nu världens modernaste såglinje vid sågverket i Sävar genom att installera en unik industriell datortomograf. Bakom teknikskiftet ligger 30 års forskning vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå och Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news