Riksrevisionen riktar kritik åt stadsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget

Riksrevisionen riktar kritik åt stadsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget

Riksrevisionen pekar på bristande planering inför omvandlingen av Kiruna och Malmberget i en 62-sidig rapport. Regeringen och LKAB saknade tillräckliga samhällsekonomiska och företagsekonomiska underlag när beslut fattades om gruvbrytning som skulle leda till att delar av Kiruna och Malmberget måste flyttas. Detta har fått negativa konsekvenser för LKAB men kan också innebära att kommuner, företag och privatpersoner inte blir korrekt kompenserade.

Statligt ägda LKAB beslutade 2008 att inleda brytning på två nya gruvnivåer i Kiruna och Malmberget. Beslutet togs trots att delar av stadsbebyggelsen måste flyttas. Alternativet var att avsluta brytningen och därmed riskera såväl bolagets som samhällenas framtid.

Riksrevisionen har granskat regeringens och LKAB:s planering av den gruvbrytning som orsakar samhällsomvandlingen. Granskningen visar bland annat att de underlag som regeringen tog fram saknade de samhällsekonomiska analyser som behövdes för att identifiera brytningens effekter på omgivande samhälle, till exempel när det gäller miljö, arbetsmarknad, fastighetsägare, rennäringen, infrastruktur och kommunal service.

– Regeringen hade genom utförligare planering kunnat förutse och förebygga en stor del av de negativa effekter som nu måste hanteras löpande, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Också inom LKAB var planeringen inför samhällsomvandlingen bristfällig, bland annat var kostnaderna kraftigt underskattade.

– Styrelsen borde ha sett till att bättre underlag togs fram för att kunna underrätta ägaren, det vill säga regeringen, om konsekvenserna för bolagets resultat, säger Monica Rupprecht Hjort, projektledare för granskningen.

Granskningen visar även att regeringens information till riksdagen haft brister, och att riksdagen därför inte fått tillräcklig insyn i regeringens och LKAB:s planering av brytningen, och hur det påverkar bolagets resultat.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att inför kommande samhällsomvandlingar av motsvarande karaktär genomföra fördjupade samhällsekonomiska analyser, samt juridiska analyser för att klargöra ansvarsfördelningen mellan bolag, stat och kommuner.

Regeringen

I det aktuella fallet rekommenderas regeringen bland annat att:

  • klargöra LKAB:s ansvar gentemot fastighetsägare, kommuner och andra,
  • klargöra omfattningen av det statliga och kommunala ansvaret för samhällsomvandlingen,
  • redovisa för riksdagen hur ansvarsförhållanden och risker med samhällsomvand¬lingen ser ut, samt redogöra hur regeringen säkerställer LKAB:s långsiktiga avkastning.

LKAB:s styrelse

LKAB:s styrelse rekommenderas bland annat att:

  • ta ett tydligare ansvar för beslutsunderlagens kvalitet inför stora investeringar,
  • säkerställa att internationella standarder för finansiell rapportering och värdering inom gruvindustrin följs, samt
  • ta initiativ till ägarsamordning i ett tidigt skede för att diskutera ansvarsförhållanden inför kommande samhällsomvandlingar.
Omvandlingen av Kiruna och Malmberget – bristande underlag hos regeringen och LKAB (RiR 2017:34).

Klicka på bilden – ladda ned PDF.

Källa: Riksrevisionen