Tre gånger fler företag

Foto: Andy Anderson.

För en tid sedan kom OECD’s rapport om utmaningarna för en levande arktisk glesbygd. Där konstateras att satsningar på kommunikation, samt fler små och medelstora företag är en förutsättning för utveckling. Alltså precis de frågor som Swedish Lapland Visitors Board för besöksnäringens del jobbar med.

OECD’s rapport ”Territorial Review of the Northern Sparsely Populated Areas” konstaterar, förutom vikten av förbättrade kommunikationsmöjligheter, att regionen bör stärka små- och medelstora företags möjligheter att ta del av forsknings- och innovationsfrämjande miljöer. Det är främst regionens små och medelstora företag som behöver öka sin konkurrenskraft genom affärsutveckling och innovationer.

Swedish Lapland Visitors Board beviljades i juni 2015 projektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland av EU’s regionala strukturfond. Projektet ska möjliggöra för destinationen att uppnå sitt uttalade mål om fördubblad omsättning från år 2010 till 2020. Som företrädare för en stark basnäring i arktisk glesbygd jobbar Swedish Lapland Visitors Board redan med de punkter OECD rapporten pekar ut.
–I projektbeskrivningen hade vi satt upp ett flertal nyckeltal. Bland annat ville vi skapa flera nya företag, fler jobb och nya produkter, säger Einar Knudsen ansvarig för affärs- och produktutveckling på Swedish Lapland Visitors Board

–Vi satte som mål att tio nya företag skulle starta under projektet. I dagsläget, när det gått 20 av 29 månader, är vi uppe i fler än 30 nystarter.

Daniel Rosenfors vd för Kiruna Lapland Ekonomisk förening, som också är del av projektet, konstaterar vikten av innovation och affärsutveckling.
–Företagen är innovativa och innovation driver hållbarhet. Se bara på ICEHOTELs satsning på året-runt öppet. Det kommer att bli en magnet och ögonöppnare för världens resenärer som spiller över på en hel region.

–På sommaren rör sig besökaren mer i regionen än vintergästen. Så det här är bra, inte bara för destinationen Kiruna Lapland. Företagen satsar redan både kapital och tid på sin affärsutveckling. Så OECD rapporten pekar i rätt riktning, säger Daniel.

Lokalt ansvarig kan berätta mer om de nystartade företagen, alla kontakter hittar du här.

*Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) (eng: Organisation for Economic Co-operation and Development) är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi. En stor del av OECD:s verksamhet är att utvärdera och jämföra de olika medlemsländernas politik och policyer. OECD lyfter även fram lärorika exempel inom olika områden. Vidare har OECD en statistikdatabas med fakta om medlemsländernas verksamhet och ger ut årliga rapporter.

Swedish Lapland Visitors Board är en näringslivsorienterad organisation och samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns samtliga kommuner samt Skellefteå och Sorsele kommun. Swedish Lapland används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges nordligaste destination. Resmålet täcker 25% av Sveriges yta och har gräns mot både Norge och Finland. Swedish Lapland är en del av så väl Arktis som Sápmi – samernas traditionella bosättningsområde. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett högt internationellt attraktionsvärde och 35% av gästnätterna är utländska. Tillväxten mellan år 2000-2010 var 74% och antalet årsverken nära på fördubblades. Målet är att fördubbla näringens omsättning från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder till år 2020.

Källa: Swedish Lapland Visitors Board