Expertlista till FN:s klimatpanels (IPCC) nya rapport

Den 4 april publicerades FN:s klimatpanels (IPCC) nya rapport ”Att begränsa klimatförändringen” (AR6 WGIII) som beskriver hur vi kan nå högt ställda klimatmål och sammanställer vilka åtgärder som är centrala. Luleå tekniska universitet har forskare som ur olika perspektiv kan belysa och svara på frågeställningar som kopplar an till rapporten.

Vad som måste till för att vi ska nå olika klimatmål: Anna Krook-Riekkola, biträdande professor i energiteknik, är en etablerad forskare inom hållbar energiomställningen, vilket inkluderar både utbud (el, fjärrvärme, bränslen) och efterfrågan (industri, transport, byggnader), samt socioekonomiska scenarier, modellering och policyanalys på regional, national och lokal nivå. Ansvarig för utveckling av TIMES-Sweden, +1 (602) 757 1724, Anna Krook- Riekkola
Pressbild på Anna Krook Riekola

Geologisk lagring av koldioxid som klimatåtgärd: Glenn Bark, universitetslektor i malmgeologi, bedriver forskning inom mineralogi, geokemi och mikroanalys relaterat till geologisk lagring av infångad koldioxid i berggrunden (CCS, Carbon Capture and Storage), 0920-49 10 39, Glenn Bark
Pressbild på Glenn Bark

Effektiv infångning av koldioxid från industrin: Io Antonopoulou, biträdande universitetslektor i biokemisk processteknik, är expert på kemo-enzymatisk CO2-avskiljning för lagring och användning (CCUS). Hon är specialiserad på tillämpning av enzymet karbanhydras i CCUS i syfte att effektivt fånga in CO2 från biogena och icke-biogena industriella utsläpp (BECC) eller direkt från luften, 0920-49 34 53, Io Antonopoulou
Pressbild på Io Antonopoulou

Klimatomställning och konkurrenskraft i industrin: Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi, bedriver forskning om utformning och effekter av olika klimatpolitiska styrmedel, ofta med fokus på förutsättningarna för grön teknologisk utveckling, 0920-49 20 78, Patrik Söderholm
Pressbild på Patrik Söderholm

Framtidens klimatpolitik och klimatpolitiska styrmedel: Simon Matti, professor och ämnesföreträdare i statsvetenskap, är primärforskare för ”Den svenska miljö-, energi-, och klimatopinionen” i de årliga SOM-undersökningarna och forskar bland annat om hur en effektiv klimatpolitik och klimatpolitiska styrmedel kan utformas i framtiden såväl i Sverige som i andra länder, 0920-49 23 31, Simon Matti
Pressbild på Simon Matti

Klimatomställning och politiska styrmedel: Åsa Lindman, universitetslektor i nationalekonomi, bedriver forskning om utformning och effekter av olika energi- och klimatpolitiska styrmedel, ofta i multidisciplinära samarbeten. 0920-49 23 76, Åsa Lindman
Pressbild på Åsa Lindman

Skogen och skogsindustrins roll för grön omställning: Elisabeth Wetterlund, professor i energiteknik, bedriver tvärvetenskaplig forskning om hållbar användning av rester från skogsbruk och skogsindustri för produktion av energibärare, material och kemikalier. Dessutom är hon biträdande föreståndare för Bio4Energy, en strategisk forskningsmiljö med fokus på bioraffinaderiprocesser för omvandling av olika restmaterial, 0920-49 10 56, Elisabeth Wetterlund
Pressbild på Elisabeth Wetterlund 

Vätgas och vätgasens roll i energi-, transport- och industrisektorerna: Dr. Cecilia Wallmark, ledare för Luleå tekniska universitets vätgasforskningscentrum, CH2ESS, har 23 års erfarenhet inom forskning, företagsledning och som konsult inom omställning av energi- och transportsystemet, samt har drivit över 60 vätgasprojekt både nationellt och internationellt. 0920-49 28 47, Cecilia Wallmark
Pressbild på Cecilia Wallmark

Klimatanpassning av våra samhällen: Maria Viklander, professor och ämnesföreträdare i VA-teknik, bedriver behovsdriven, transdisciplinär forskning för att utveckla hållbara urbana vattensystem utifrån bland annat klimatförändringar. Som exempelvis översvämningsrisker och anpassning av dagvattensystem och stadsbyggande så att våra samhällen blir mer resilienta till ett förändrat klimat, 0920-49 16 34, Maria Viklander
Pressbild på Maria Viklander

Klimatbegränsning och urban hållbarhet: Agatino Rizzo, professor i arkitektur och Arctic Five Chair, bedriver forskning om positiva energistäder, cirkulär arkitektur och deltagande design, 0920-49 34 38, Agatino Rizzo
Pressbild på Agatino Rizzo

Hållbar infrastruktur genom effektiv konstruktion/tillverkning, drift och underhåll: Uday Kumar professor tillika ämnesföreträdare i drift och underhållsteknik forskar inom området hållbar livscykelhantering av infrastruktur och industrisystem med fokus på energibesparing, minskad materialanvändning, förlängd livslängd , minskad klimatpåverkan och minskat koldioxidavtryck genom ett hållbart förhållningssätt till systemdesign, drift och underhåll, 0920-49 18 26, Uday Kumar
Pressbild på Uday Kumar

Växthusgasers roll i klimatförändring och satellitburna mätningar av växthusgas: Mathias Milz, biträdande professor atmosfärsvetenskap, är utbildad meteorolog och jobbar sedan 25 år tillbaka med strålningstransfer inom atmosfären och fjärranalys av klimatrelevanta parametrar. Dessutom undervisar han bland annat kurserna klimatfysik, atmosfärsdynamik och klimat, samt ger föreläsningar om klimatförändringar, 0980-67 541, Mathias Milz
Pressbild på Mathias Milz

Miljöforensik, vetenskapliga metoder för att ange källor/tidpunkter för kemiska utsläpp i miljön och dess effekter: Sarah Conrad, biträdande lektor i tillämpad geokemi, använder lätta och tunga stabila isotoper, samt multi-element-analyser för att förstå geokemiska processer i hydrosfär och atmosfär och kunna bestämma källor för vatten- och markföroreningar. 0920-49 34 78, Sarah Conrad
Pressbild på Sarah Conrad

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.mynewsdesk.com

Källa: Luleå Tekniska Universitet, Luleå

Inlägget Expertlista till FN:s klimatpanels (IPCC) nya rapport dök först upp på Luleå Gratistidning.