Miljonsatsning på stärkt demokratisamarbete för svenska kommuner och regioner

Tolv svenska kommuner och regioner får dela på närmare 10 miljoner kronor för internationella demokratisamarbeten. Det är Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, som fördelar pengarna.

– Mänskliga rättigheter är satt under press och ett stort antal rapporter beskriver ett växande demokratiunderskott i flera länder, som på många håll har förvärrats i samband med Covid-19.
Vi behöver nu öka våra ansträngningar för att lokal demokrati ska kunna stå stark efter pandemin. Därför är det glädjande att kunna satsa på svenska kommuner som engagerar sig i ömsesidigt gynnsamma partnerskap, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

De kommuner/regioner som beviljats medel genom ICLD:s program Kommunala partnerskap är: Växjö, Kalix, Strängnäs, Forshaga, Region Gotland, Region Västernorrland, Borås stad, Göteborgs stad, Umeå, Norrköpings, Piteå och Robertsfors kommun.

Genom programmet kommunala partnerskap, samarbetar svenska kommuner med en internationell partner kring att utveckla demokratin på lokal nivå. Det görs genom projekt som adresserar en gemensamt viktig lokal utmaning för båda parter, exempelvis klimat, hälso- och sjukvård, integration eller medborgardialog. Ett partnerskap ger också goda förutsättningar att arbeta med Agenda 2030Samarbetsformen kommunala partnerskap är helt finansierat genom Sida med statliga medel.


Bland de beviljade projekten finns flera lovande samarbeten för klimatet.
Kalix kommun har beviljats medel att tillsammans med Masaka i Uganda utföra ett treårigt projekt om plastens påverkan på miljön. Projektet ska ge ett kunskapslyft om ämnet bland unga i Masaka och Kalix och utveckla möjligheten att inkludera ungdomar i beslutsfattande gällande miljöfrågor.

Region Västernorrland har beviljats medel för att förnya sitt partnerskap med Mombasa i Kenya, där regionerna ska stärka sin förmåga att uppnå ett mer hållbart konsumtionsmönster och mer solid avfallshantering som direkt länk till Agenda 2030. Det ska främja den lokala demokratin genom att skapa nya plattformar för dialog och kompetensutvecklingsinitiativ som involverar civilsamhället och ökar medborgarnas deltagande.

I år har ICLD också gjort en satsning för att lärdomar och goda exempel ska spridas till fler kommuner. Ett exempel är partnerskapet mellan Robertsfors och Machakos i Kenya, som vill sprida metoder för att öka jämställdhet och motverka könsrelaterad våld

– Utbyten av kunskap, lösningar och erfarenheter över gränser är win-win för svenska kommuner och deras partners. Erfarenheten visar att vi kan lära mycket av andra genom att gemensamt ta oss an utmaningar som klimat, smittskydd och integration. Det är särskilt glädjande att se frukten från många lyckade partnerskap som nu söker pengar för att sprida sina goda resultat till andra kommuner, säger generalsekreterare Johan Lilja.

Se alla beviljade ansökningar

Fakta kommunala partnerskap
Målet med samarbetsformen Kommunala partnerskap är att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå och en utveckling där den lokala demokratin institutionaliseras. Ett femtiotal svenska kommuner och regioner deltar i dag i ett kommunalt partnerskap. Det är kommuner, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige som kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de utvalda samarbetsländerna. Samarbetsformen är helt finansierat med statliga medel. Mer om kommunala partnerskap

Källa: Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD