Ny forskning ifrågasätter människocentrerad pedagogik

I avhandlingen Mellan människa och häst: Djur-blivande i den pedagogiska relationens mellanrum har Erica Hagströms studerat den pedagogiska relationens mellanrum med utgångspunkt i en specifik människa-häst–relation, nämligen den forskaren själv levt. Syftet med studien är att undersöka, om-gestalta och om-förhandla själva förutsättningarna för vad pedagogik kan bli.

I behov av omförhandling

– När man har talat om pedagogik, har det framför allt har handlat om människans blivandeprocess. Det gäller både historiskt och i samtida pedagogisk forskning. Det ”mänskliga” brukar sättas i motsats till det ”djuriska”. Jag menar att ”djuriskhet” är ett begrepp som behöver mötas varsamt på grund av denna motsättning och att det präglas av en dubbelbindning. ”Djuriskhet” används alltså dubbelt, både negativt och positivt, detta i samma stund som levande djur själva osynliggörs eller omintetgörs. Det är denna dubbelbindning som jag menar behöver om-förhandlas, säger Erica Hagström.

Avhandlingen visar att pedagogiska möjligheter kan framträda i relationella blivandeprocesser genom att ifrågasätta människocentreringen.

– Det öppnar upp för nya imaginärer, alltså sätt att föreställa sig pedagogik. Genom att ifrågasätta människocentreringen blir det möjligt att diskutera sätt att föreställa sig pedagogik som en relationell blivandeprocess, rotfäst i djur-blivande. Relationen mellan vad som förstås som ”mänskligt” och ”djuriskt” behöver skakas om för att nya sätt att gestalta och förstå relationen ska kunna komma fram, berättar Erica Hagström och säger att även om hennes forskning inte undersöker klassrummet finns det möjligheter att tillämpa den i dagens klassrumspedagogik.

– Den klassiska frågan om att bli människa i ett samhälle, måste ställas på andra sätt. Bara för att vi inte ser djur i klassrummet, betyder inte att de inte finns där eller att människor inte påverkar eller blir påverkade av andra djur i den stund de är i skolan. Det är just den antropocentriska ordningen som formar vår blick till att inte se andra djur, att inte bli öppna för att andra djur adresserar oss. Att tillämpa min forskning i klassrummet skulle vara att uppmärksamma de möjligheter till djur-blivande som finns i klassrummet, och att låta andra djur adressera oss. Med det menar jag hur eleverna kan uppmärksamma de relationer till djur som de faktiskt ingår i, precis där de är.

Präglas av konsumerism

Erica Hagström är kritiskt till tendensen att se elever som kunder och lärande som en produkt.

– Vårt samhälle, och därmed skolan, präglas av konsumerism. En konsumeristisk relation förväntas producera och leverera en produkt, och i skolan ses den produkten som lärande. I en sådan relation reduceras eleven (och hens föräldrar) till kunder. Ibland verkar konsumeristiska relationer felaktigt förväxlas med pedagogiska relationer, men det som händer här är att själva relationen konsumeras och att pedagogiska möjligheter omintetgörs. Därför vill jag lyfta fram den händelse som den pedagogiska relationens mellanrum innebär. Sådana går inte att producera eller mäta som ett utfört lärandemål. Att tillämpa detta i klassrummet skulle innebära att inte stänga ned möjligheten till dem. Att upptäcka, att förundras över sådana händelser, är en daglig utmaning för den nya likaväl som för den erfarna pedagogen.

Kontakt

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news