Piteå kommun stärker samverkan med universiteten

Piteå kommun har tecknat ett ULF-avtal med LTU. ULF står för Utveckling, Lärande och Forskning och är beteckningen för en nationell försöksverksamhet som syftar till att skapa långsiktiga och hållbara modeller för samverkan kring praktiknära forskning mellan skolans huvudman och lärosäte/universitet. Regeringen har beviljat 125 miljoner för försöksverksamheten som pågår mellan 2017-2022.

ULF-avtalet mellan Piteå kommun och Luleå tekniska universitet innebär att parterna har kommit överens om att man tillsammans ska stärka samverkan genom aktionsforskning, examensarbete i samverkan och genom att arrangera en nationell forsknings- och utvecklingskonferens Kunskapsdialogen, den 1-2 november 2021.

I ULF-sammanhang är Piteås avtal med LTU unikt på flera sätt, dels genom det långsiktiga strategiska arbete kring forskning och utveckling i skolan som har bedrivits på förvaltnings- och skolnivå under lång tid och dels att kommunen under denna tid aktivt sökt och arbetat i samverkan med Umeå Universitet och Luleå tekniska universitet. I och med undertecknandet av ULF-avtalet med LTU, beseglas även en trepartssamverkan mellan Piteå kommun, LTU och UmU. Piteå kommun ingick ULF-avtal med UmU under 2019.

Vad innebär ULF-avtalet för Piteå kommuns skolor, lärare, elever och skolor?

Avtalet öppnar upp för en rad olika möjligheter för att lärare ska vara delaktiga i forskning, och att de frågor som lärare och rektorer har kring det pedagogiska arbetet utgör grunden för den forskning som ska bedrivas i samverkan. Sett ur skolornas perspektiv är tanken att stärka kopplingen mellan det systematiska kvalitetsarbetet och forskning. Betoningen i ULF avtalet är att den praktiknära forskningen sker i skolan, med lärare och tillsammans med forskare.

– Med ULF-avtalet växer möjligheterna för Piteå kommuns utbildningsverksamheter att skapa unika förutsättningar för lärare, likt andra akademiska yrkesgrupper, att vara delaktiga i yrkets kunskapsbildning. Detta ger unika förutsättningar för att dels säkra hög kvalitet i undervisningen och dels ge förutsättningar för lärares professionella utveckling, säger Malin Westling, skolchef i Piteå kommun.

Källa: Piteå kommun