Stipendium till historieprofessor Lars Elenius

Lars Elenius får stipendiet utifrån sitt mångsidiga arbete i gränssnittet mellan konst, journalistik och vetenskap, som pågått sedan 1980-talet, med tyngpunkt på det akademiska arbetet under de senaste tjugofem åren. Lars Elenius har där kombinerat ett pedagogiskt och didaktiskt arbete med forskningen.

För den tryckta akademiska produktionen finns tre områden som en röd tråd. Det ena är utbildningshistoria och historiedidaktik, ett område inom vilket Lars Elenius är professor vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Han har utvecklat modeller för hur utbildning för minoriteter kan betraktas som nationella metasystem och har gjort internationella jämförelser inom området.

Det andra är de nationella minoriteternaa historia i form av minoritetspolitik, etnopolitik och historiebruk. Här har ett nydanande arbete gjorts inom forskning och utbildning för de nationella minoriteterna, särskilt samerna, tornedalingarna och sverigefinnarna. Det har gett röst till marginalierade grupper.

Det tredje är norra Europas och de perifera områdenas historia. Ett helt övergripande verk inom området är projektet och nätverket ”Historiebok och encyklopedi om Barentregionen” som inleddes 2002 och avslutades 2016.

Lars Elenius tog 2002 initiativet till ett samarbete mellan historiker i nordligaste Norge, Sverige, Finland och Ryssland och utvecklade ett nätverk av akademiker på universiteten i regionen. Inom detta nätverk skrev 27 historiker från de fyra länderna en historiebok om det subarktiska Europas historia som en både transnationell och transregional historieskrivning. Lars Elenius var huvudredaktör och medförfattare. Parallellt med detta producerades en encyklopedi om Barentsregionen i två band med bidrag av över 300 forskare i hela regionen. Historieboken och encyklopedin har gått emot en nationalistisk historieskrivning och särskilt integrerat olika minoriteter i historieskrivningen. De tre böckerna kan ses som ett kunskapsverk om norra Europas historia och samhällsutveckling.

Lars Salviusföreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter. Den delar årligen ut stipendier till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet.

Kontakt

Lars Elenius, Professor

Telefon: 0920-491259

Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news