Tribologiforskare får Skytteanska priset

Om Kungliga Skytteanska Samfundet

I slutet av april 1956 togs initiativet till bildandet av Skytteanska Samfundet vid ett möte på Sävargården i Umeå. Man såg behovet av ett samlande organ som med vetenskapen som utgångspunkt skulle främja utbildning och kultur i Norrland, samt verka för forskning om Norrland. Initiativtagare var i första hand redaktören och lokalpolitikern Elon Dufvenberg, landsantikvarie Gunnar Westin och hovrättspresident Mauritz Wijnbladh. Samfundet har fått sitt namn efter riksrådet Johan Skytte (1577–1645), mest känd som lärare till den unge Gustav Adolf, men också en förkämpe för bildning och utbildning bl.a. i Norrland.

Samfundets huvudsakliga verksamhet består av utgivning av vetenskapliga böcker och skrifter. Samfundet delar också årligen ut ett antal priser inom olika vetenskapsområden.

Källa: http://skytteanskasamfundet.se

Hur känns det att få priset?

– Jag känner mig glad och mycket hedrad av att få detta pris. För mig personligen är det ett kvitto på att det jobb jag har lagt ned under många års tid har god kvalitet och är uppskattat på flera nivåer och det känns naturligtvis mycket bra. 

Vilken betydelse har priset för dig och din forskning?

– Priset och uppskattningen ger ökad energi att fortsätta leverera forskning av hög kvalitet. Vidare ger priset ökad synlighet till den forskning vi bedriver på avdelningen för maskinelement inom tribologi och visar på dess relevans.

Vad gillar du bäst med att forska?

– Det bästa med forskning för mig är att jag får möjlighet att söka svar på frågor som ingen tidigare kunnat svara på och att på det sättet kunna bidra till ny kunskap. Det är extra roligt om denna kunskap kommer samhället till gagn i någon form. Den forskning som jag och andra inom tribologi bedriver ger möjlighet att skapa produkter som håller längre och har högre effektivitet. Detta medverkar bland annat till lägre energiförbrukning och minskade utsläpp vilket har stor fokus i dagens samhälle.

Motiveringen till priset

Marcus Björling visade redan som doktorand hög ambition och stor kunskap. I oktober 2014 presenterade och försvarade han sin avhandling ”Friction in Elastohydrodynamic Lubrication” på ett mycket förtjänstfullt sätt. Forskningsfrågan kring Elastohydrodynamisk smörjning (EHL) är viktig för förståelsen av smörjning av maskinkomponenter såsom kuggväxlar och rullningslager där kontakttrycket kan uppgå till flera gigapascal.

I sin doktorsavhandling undersökte Marcus hur man kan sänka friktionen i dessa sammanhang för att därmed öka effektiviteten och minska energiförbrukning och utsläpp. Bland annat studerade Marcus hur en så kallad “diamond-like-carbon” (DLC) beläggning markant kunde sänka friktion vid EHL. Fenomenet hade även visats av enstaka andra forskare men den bakomliggande mekanismen var inte helt förstådd och förklarad. Flera forskare hade lagt fram hypotesen att minskningen berodde på låg ytenergi och att smörjmedlet därmed kunde glida mot ytan. Marcus visade att DLC beläggningens låga termiska konduktivitet leder till en lokal ökning av smörjmedlets temperatur som minskar viskositeten och därmed friktionen. En tjockare DLC-beläggning visade sig reducera friktionen mer än en tunnare beläggning. Upptäckterna har publicerats i en serie artiklar, därav en artikel erhållit utmärkelsen ”Best paper award” av Surface Engineering Technical Committee for the Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE). Resultat har också summerats i Natures Research Highlights tidigt 2014.

Marcus forskning har inte bara hjälpt till att förklara en tidigare dåligt förstådd mekanism för friktionsreduktion, upptäckten har också lett till en helt ny metod för att sänka friktion i EHL, termisk isolering.

Antalet publikationer och citeringsgrad är mycket högt för en yngre forskare. Under sin doktorandtid började Marcus bygga upp ett nätverk av forskare vid industri och akademi både nationellt och internationellt, vilket gett honom bra möjligheter till vetenskapliga samarbeten på kvalificerad nivå.

Kontakt

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news