Såhär ser kommunernas behov ut i energi- och klimatarbetet

Från kommunbesöket i Kalix kommun Foto: Energikontor Norr

Kommunerna i Norrbotten har alla olika förutsättningar och egna drivkrafter i energi- och klimatarbetet. Under hösten 2018 när Energikontor Norr var ute och intervjuade kommunerna i förstudien preStratus, träffade de bland annat tjänstemän, förvaltningschefer och politiker. De fick höra att många kommuner hade liknande behov och utmaningar för att arbeta mer strukturerat med energi- och klimat. Energikontoret har nu gjort en sammanfattning av de behov som identifierades.

Syftet med Energikontor Norrs förstudie preStratus var att ta reda på om kommunerna i Norrbotten hade ytterligare behov av stöd i energi- och klimatarbetet. Alla kommuner deltog engagerat i undersökningen och kom med många exempel på vad just de behövde hjälp med, klart stod att de alla kände behov av stärkta resurser och hjälp framåt. De behovsområden som lyftes var till exempel stöd i målsättning och framtagande av åtgärdsplaner, så väl som stöd i uppföljning av genomförda insatser.

Alla kommuner ville stärka sitt hållbarhetsarbete kring transporter främst inriktat mot el, och arbetet med att producera egen solel. Många lyfte problem inom arbetspendling genom kollektivtrafik och behovet av bättre förbindelser. Det framkom tydligt att el var det transportområde som flest önskade få stöd inom. Här kom också frågor upp kring problematiken rörande upphandling och finansiering av nya hållbara transportlösningar.

Enligt projektledare Isabella Katsimenis på Energikontor Norr har förstudien varit väldigt lyckad:

– Det mest glädjande med förstudien var det påtagliga engagemanget ute i kommunerna. Många gånger när vi kom till kommunmötet satt 10-15 personer och väntade på oss, en blandning av tjänstemän, förvaltningschefer och politiker. Alla med ett stort engagemang och en positiv inställning till att jobba vidare med energi- och klimatfrågorna!

Energikontoret har summerat behovet av stöd i det strategiska arbetet hos kommunerna i en projektansökan som går under namnet Stratus. 

– Vi hoppas i ett kommande projekt få chansen att stötta de deltagande kommunerna vidare kring behoven som uttalats, förklarar Isabella Katsimenis på Energikontor Norr.

Energikontor Norr